cabinet n

comh-aireacht bain3

 

cabinet committee n

coiste (fir4) comh-aireachta

 

cabinet government n

rialtas (fir1) comh-aireachta

 

cabinet meeting n

cruinniú (fir) de na hairí,

cruinniú (fir) comh-aireachta

 

cabinet minister n (Westminster)

aire (fir4) rialtais

(Westminster)

 

Cabinet Secretary n

Rúnaí (fir4) Comh-aireachta

 

calculated v to mislead

beartaithe chun / le bheith míthreorach

an explanation calculated to mislead

míniú (fir) a beartaíodh chun / le bheith míthreorach

 

calculator n

áireamhán fir1

 

calendar n

féilire fir4

 

call n

glaoch fir1,

glao fir4

1 roll call

glaoch (fir1) rolla

2 telephone call

glao (fir4) gutháin

 

call v

glaonn br

1 calls a meeting to order

glaonn cruinniú chun oird

2 calls someone

glaonn ar dhuine

3 calls (someone) on the telephone

cuireann glao gutháin ar (dhuine)

 

call v (someone) to account

iarrann (br) ar (dhuine) míniú a thabhairt

 

call v an election

gaireann (br) toghchán

 

call v in

cuireann (br) fios ar

 

campaign n

feachtas fir1

 

campaign v

(br) i mbun feachtais

 

campaign manager n

bainisteoir (fir3) feachtais

 

campaigner n

fear (fir1) feachtais,

bean (bain) feachtais

 

campaigning n

i mbun feachtais

 

campus

campas fir1

 

cancel v

cealaíonn br,

cuireann (br) ar ceal

1 cancels a meeting

cuireann cruinniú ar ceal

2 cancels a nomination

cealaíonn ainmniúchán

 

candidate n

iarrthóir fir3

 

candidate list n

liosta (fir4) iarrthóirí

 

candidature n

iarrthóireacht bain3

 

canvass v

déanann (br) stocaireacht, canbhasálann br

canvasses opinion

lorgaíonn (br) tuairimí

 

canvassing n

stocaireacht,

canbhasáil bain3

 

cap v

(limit)

cuireann (br) teorainn le

 

capacity n

capacities pl

(legal competence(s))

inniúlacht bain3

testamentary capacity

inniúlacht tiomnaithe

 

capacity n (quality, position)

capacities pl

cáil bain2

personal capacity

cáil phearsanta

 

capital accounting n

cuntasaíocht (bain3) chaipitil

 

capital allowance n

liúntas (fir1) caipitiúil

 

capital budget n

buiséad (fir1) caipitil

 

capital building programme n

clár (fir1) caipitiúil tógála

 

capital cost n

costas (fir1) caipitiúil

 

capital depreciation n

dímheas (fir3) caipitil

 

capital expenditure n

caiteachas (fir1) caipitiúil

 

capital finance n

airgeadas (fir1) caipitiúil

 

capital financing n

maoiniú (fir) caipitiúil

 

capital gain n

gnóthachan (fir1) caipitiúil,

gnóchan (fir1) caipitiúil

 

capital gains tax n

cáin (bain5) ghnóchan caipitiúil

 

capital grant n

deontas (fir1) caipitiúil

 

capital intensive adj

dianchaipitiúil aid

 

capital programme n

clár (fir1) caipitiúil

 

capital receipts npl

fáltais (fir1 iol) chaipitiúla

 

capital spending n

caiteachas (fir1) caipitiúil

 

capital works npl

oibreacha (bain2 iol) caipitiúla

 

capital works programme n

clár (fir1) caipitiúil oibreacha

 

capitation n

caipitíocht bain3

 

capitation allowance n

liúntas (fir1) caipitíochta

 

capping n

uasteorannú fir

capping of public expenditure

uasteorannú caiteachais phoiblí

 

Captain n of the Guard

Captaen (fir1) an Gharda

 

car park n

carrchlós fir1

 

care management n

bainistíocht (bain3) cúraim

 

care n of the aged

cúram (fir1) na sean

 

care order n

ordú (fir) cúraim

 

care proceedings npl

imeachtaí (fir3 iol) cúraim

 

career break n

sos (fir3) gairme

 

career development n

forbairt (bain3) gairme

 

careers office n

oifig (bain2) gairmeacha

 

careers officer n

oifigeach (fir1) gairmeacha

 

careers service n

seirbhís (bain2) gairmeacha

 

careless adj

míchúramach aid

 

carelessly adv

go míchúramach

 

carelessness n

míchúram fir1

 

caretaker n

airíoch fir1

 

caretaking n

airíochas fir1

 

caring services npl

seirbhísí (bain2 iol) cúraim

 

carriage free

carraeireacht saor

 

carriageway n

carrbhealach fir1

 

carry v a motion

glacann (br) le tairiscint

 

carry v forward

(finance)

tugann (br) ar aghaidh

carried forward

tugtha ar aghaidh

 

carry v out functions

comhlíonann (br) feidhmeanna

 

carry v over

(finance)

tugann (br) anonn

 

carve v up

roinneann (br)

(ar mhaithe leis féin / léi féin)

 

case n

cás fir1

 

case conference n

cáschruinniú fir

 

case law n

cásdlí fir4

 

case study n

cás-staidéar fir1

 

casework n

cásobair bain2

 

cash n

airgead (fir1) tirim

 

cash dispenser n

dáileoir (fir3) airgid

 

cash flow n

sreabhadh (fir) airgid thirim

 

cash limit n

uasteorainn (bain5) airgid thirim

 

cast v

caitheann br

casts a vote

caitheann vóta

 

castigate v

cáineann (br) go géar

 

castigation n

géarcháineadh fir

 

casting vote n

vóta (fir4) réitigh

casting vote of the chairman

vóta réitigh an chathaoirligh

 

casual vacancy n

corrfholúntas fir1

 

catcalling n

faíreach bain2

 

catch v the Speaker’s eye

tarraingíonn (br) aird an Spéicéara

 

catch-all n

bolg (fir1) soláthair

 

catch-all adj

uileghabhálach aid

 

catchment area n

(school)

scoilcheantar fir1

 

caterers npl

lónadóirí fir3 iol

 

Catering Committee n

Coiste (fir4) Lónadóireachta

 

catering staff npl

foireann (bain2) lónadóireachta

 

Cathaoirleach n of the

Seanad

Cathaoirleach (fir1) an tSeanaid

 

caucus n

cácas fir1

 

cause n

cúis bain2

 

cause v

is cúis le

 

Ceann Comhairle n

Ceann (fir1) Comhairle (Dáil)

 

cease v (to)

scoireann (br) de

 

censure n

cáineadh fir

 

censure v

cáineann br

 

censure debate n

díospóireacht (bain3) um cháineadh

 

censure motion n

tairiscint (bain3) um cháineadh

 

census n

censuses pl

daonáireamh,

áireamh fir1

1 census data

sonraí (fir4 iol) daonáirimh

2 census returns

tuairisceáin (fir1 iol) daonáirimh

 

census n of population

daonáireamh fir1

 

central adj

láir gu mar aid

 

central business district n

lárcheantar (fir1) gnó /gnóithe

 

central government n

rialtas (fir1) láir

 

central purchasing office n

príomhoifig (bain2) ceannaigh

 

Central Purchasing Office n

An Phríomh-Oifig (bain2) Ceannaigh

 

central service n

seirbhís (bain2) lárnach

 

centralisation n

lárú fir

 

centralise v

láraíonn br

 

ceremonial n

searmanach fir1

 

ceremonial adj

searmanais gu mar aid

 

ceremony n

searmanas fir1

 

certificate n

deimhniú fir,

teastas fir1

 

certificate n of insurance

deimhniú (fir) árachais

 

certify v

deimhníonn br

certifies the accuracy of a document

deimhníonn cruinneas doiciméid

 

chair n

(seat)

cathaoir bain5

 

chair v

déanann (br) cathaoirleacht (ar), tá ina c(h)athaoirleach ar

 

chair, chairman,

chairperson n

cathaoirleach fir1

1 chair of a committee

cathaoirleach coiste

2 she was chairperson of the organisation

bhí sí ina cathaoirleach ar an eagraíocht

 

chairmanship n

cathaoirleacht bain3

 

challenge v a decision

agóideann (br) in aghaidh cinnidh / breithe

 

challenge v a division

éilíonn (br) vótáil

 

chamber n

seomra fir4

 

Chamber n of

Commerce / Trade

Cumann (fir1) Tráchtála

 

chancellor n

seansailéir fir3

 

Chancellor n of the Exchequer

Seansailéir (fir3) an Státchiste

 

change n of use

athrú (fir) úsáide

 

channel n

bealach fir1

channels of communication

bealaí cumarsáide

 

Channel link / tunnel n

tollán (fir1) Mhuir nIocht

 

channels npl of procedure

bealaí (fir1 iol) nós imeachta

 

chaplain n

séiplíneach fir1

 

characteristic n

tréith bain2

 

charge n

(tax)

muirear fir1

 

charge n

(accusation)

cúiseamh fir1

 

charge n

take v in charge

tógann (br) i gcúram

the council took the estate

in charge

thóg an chomhairle an t-eastát i gcúram

 

charge v

(to accuse)

cúisíonn br

charges with an offence

cúisíonn as / le cion

 

charge v

(to debit)

muirearaíonn br

charges an account

muirearaíonn cuntas

 

charge capping n

uasteorannú (fir) muirir

 

charitable trust n

iontaobhas (fir1) carthanais

 

charity n

(charitable foundation)

carthanas fir1

 

charter n

cairt bain2

 

chartered surveyor n

suirbhéir (fir3) cairte

 

cheap adj

saor aid

 

check v,

check draft minutes / report

seiceálann (br)

dréachtmhiontuairiscí /

dréacht-thuarascáil

 

check-list n

seicliosta fir4

 

checks and balances npl

córas (fir1) srianta agus ceartúcháin

 

chemical waste n

dramhaíl (bain3) cheimiceach

 

chief architect n

príomhailtire fir4

 

chief constable n

ardchonstábla fir4

 

chief education officer n

príomhoifigeach (fir1) oideachais

 

chief executive n

(company, local authority)

príomhfheidhmeannach fir1

 

chief executive officer n

príomhoifigeach (fir1) feidhmiúcháin

 

chief medical officer n

príomhdhochtúir (fir3) oifigiúil

 

chief officer n

príomhoifigeach fir1

 

Chief State Solicitor n

An Príomh-Aturnae (fir4)

Stáit

 

Chief Whip n

An Príomh-Aoire fir4

 

child abuse n

íde (bain4) ar leanaí

 

child benefit n

sochar (fir1) linbh

 

child care n

cúram (fir1) leanaí

 

child minder n

feighlí (fir4) leanaí,

aoire (fir4) leanaí

 

child minding n

feighlíocht (bain3) leanaí, aoireacht (bain3) leanaí

 

child welfare n

leas (fir3) leanaí

 

child welfare centre n

ionad (fir1) leasa leanaí

 

children npl at risk

leanaí (fir1 iol) i mbaol

 

children npl in care

leanaí (fir1 iol) faoi chúram

 

children’s allowance n

liúntas (fir1) leanaí

 

children’s home n

áras (fir1) leanaí

 

circular n

(letter)

ciorclán fir1

 

circular adj

ciorclach aid

circular argument

argóint (bain2) chiorclach

 

circulate v papers etc

scaipeann (br) páipéir etc

 

circumlocution n

timchaint bain2

 

circumspect adj

faichilleach aid

I am circumspect about the proposal

tá mé faichilleach ar an

moladh / mholadh

 

circumspection n

faichill bain2

I approach the proposal

with circumspection

tá mé ar m’fhaichill ar an

moladh / mholadh

 

circumstance n

toisc,

imthoisc bain2

in the circumstances

sna himthosca sin,

agus an scéal amhlaidh

 

circumstantial adj

imthoisceach aid

circumstantial evidence

fianaise imthoisceach

 

circumvent v

sáraíonn br,

téann (br) timpeall ar

 

cite v

luann br

 

citizen n

saoránach fir1

 

citizen n of a Member State (European Union - EU)

saoránach (fir1) de Bhallstát (Aontas Eorpach – AE)

 

citizens advice bureau n

biúró (fir4) comhairle saoránach

 

citizenship n

saoránacht bain3

 

city n

cathair bain5

 

city borough n

cathairbhuirg bain2

 

city centre n

lár (fir1) na cathrach,

“An Lár”

 

city council n

comhairle (bain4) cathrach

the City Council

Comhairle na Cathrach /

An Chomhairle Cathrach

 

City Hall n

Halla (fir4) Cathrach

 

city manager n

bainisteoir (fir3) cathrach

 

civic adj

sibhialta aid

 

civic amenity centre n

ionad (fir1) taitneamhachtaí pobail,

ionad (fir1) fóntas pobail

 

civic centre n

lárionad (fir1) cathrach

 

civic duty n

dualgas (fir1) poiblí

 

civic occasion n

ócáid (bain2) oifigiúil chathrach

 

civil rights npl

cearta (fir1 iol) sibhialta,

cearta (fir1 iol) de réir dlí,

cearta (fir1 iol) dlíthiúla

 

civil defence n

cosaint (bain3) shibhialta

 

civil disobedience n

easumhlaíocht (bain3) shibhialta

 

civil engineer n

innealtóir (fir3) sibhialta

 

civil engineering n

innealtóireacht (bain3) shibhialta

 

civil jurisdiction n

dlínse (bain4) shibhialta

 

civil law n

dlí (fir4) sibhialta

 

civil liability n

dliteanas (fir1) sibhialta

 

civil liberty n

saoirse (bain4) shibhialta

 

civil list n

liosta (fir4) sibhialta

 

civil responsibility n

freagracht (bain3) shibhialta

 

civil servant n

státseirbhíseach fir1

 

civil service n

státseirbhís bain2

 

Civil Service Code n

Cód (fir1) na Státseirbhíse

 

claim n

éileamh fir1

she lays claim to wisdom

maíonn sí go bhfuil sí gaoiseach

 

claim v

éilíonn br

 

claim form n

foirm (bain2) éilimh

 

claimant n

éilitheoir fir3

 

clamour n

(loud noise)

gleo fir4

 

clamour n

(loud demand)

 éileamh (fir1) ardghlórach

 

clamour v

(to make a loud noise)

déanann (br) gleo

 

clamour v

(to demand loudly)

éilíonn (br) go hardghlórach

they were clamouring for an enquiry

bhí siad ag éileamh go hardghlórach go mbeadh fiosrúchán ann

 

clarify v

soiléiríonn br

 

clash n

caismirt bain2

 

clash v with

téann (br) i ngleic le

 

classify v

aicmíonn br

 

classroom n

seomra (fir4) ranga

 

clause n

clásal fir1

 

cleaner n

glantóir fir3

 

cleaning n

glanadh fir

 

cleaning service n

seirbhís (bain2) glanta

 

cleansing service n

seirbhís (bain2) glantacháin

 

clear adj

soiléir aid

I wish / would like

to make this clear

ba mhaith liom é seo a dhéanamh soiléir

 

clearing bank n

banc (fir1) imréitigh

 

clearway n

glanbhealach fir1

 

clerical staff n

foireann (bain2) cléireachais

 

clerical work n

obair (bain2) chléireachais

 

Clerk n of the Assembly

Cléireach (fir1) an Tionóil

 

Clerk n of the Dáil

Cléireach (fir1) na Dála

 

Clerk n of the House of Commons

Cléireach (fir1) Theach na dTeachtaí

 

Clerk n of the House of Lords

Cléireach (fir1) Theach na dTiarnaí

 

Clerk n of the Seanad

Cléireach (fir1) an tSeanaid

 

clerk n of works

cléireach (fir1) oibre

 

clerk n to the committee

 cléireach (fir1) don choiste

 

clerk n to the council

cléireach (fir1) don chomhairle

 

client n

cliant fir1

 

client group n

cliantacht bain3

 

clinic n

clinic bain2

 

clinical adj

cliniciúil aid

 

closed circuit television n (CCTV)

teilifís (bain2) chiorcaid iata

 

closed list n

liosta (fir4) iata

 

closing date n

dáta (fir4) deiridh

 

closure debate n

díospóireacht (bain3) chlabhsúir

 

cluster analysis n

cnuasanailís bain2

 

coach station n

busáras fir1

 

coal industry n

tionscal (fir1) an ghuail

 

coal mine n

mianach (fir1) guail

 

coal mining n

mianadóireacht (bain3) guail

 

coalfield n

gualcheantar fir1

 

coalition n

(combination)

comhghuaillíocht bain3

forms a coalition

déanann (br) comhghuaillíocht

 

coalition n

(government)

comhrialtas fir1

forms a coalition

déanann (br) comhrialtas

 

coalition government n

comhrialtas fir1

 

coalition politics n

polaitíocht (bain3) chomhghuaillíochta

 

code n of conduct

cód (fir1) iompair,

cód (fir1) iompraíochta

 

code n of practice

cód (fir1) cleachtais

 

codification n

códú fir

codification of laws

códú dlíthe

 

cogent argument n

argóint (bain2) áititheach

 

cogent reason n

cúis (bain2) láidir

 

cognizance n

aitheantas fir1

they took cognizance of the fact that it was a crucial debate

d’aithin siad gur díospóireacht ríthábhachtach a bhí ann

 

coherence n

soiléire bain4

 

coherent adj

soiléir aid

 

cohesion n

comhtháthú fir

 

collaborate v

comhoibríonn br (le)

 

collaboration n

comhoibriú fir

 

collate v

sainscagann br

 

collect v

bailíonn,

tiomsaíonn br

 

collective agreement n

comhaontú (fir) comhchoiteann

 

collective bargaining n

cómhargáintíocht,

cómhargáil bain3

 

collective leadership n

comhcheannaireacht bain3

 

collective responsibility n

comhfhreagracht bain3

 

college n of education

coláiste (fir4) oiliúna

 

college n of higher education

coláiste (fir4) ardoideachais

 

college system n

córas (fir1) coláisteach

 

collude v

téann (br) i gclaonpháirt (le)

 

collusion n

claonpháirtíocht bain3

 

collusive adj

claonpháirteach aid

 

come v into effect / force

tagann (br) in éifeacht,

tagann (br) i bhfeidhm

the Act comes into effect

tagann an tAcht in éifeacht

 

come v into operation

tagann (br) i ngníomh

 

come v to an accommodation

tagann (br) ar chomhréiteach

 

come v to order

tagann (br) chun oird

 

command v

(to be in command)

tá i gceannas (ar)

 

command v

(to deserve)

tuilleann br

1 commands respect

tuilleann meas

2 commands attention

tuilleann aird

 

command paper n

páipéar (fir1) ceannais

 

commemorate v

comórann br

 

commemoration n

comóradh fir,

searmanas fir1

 

commemoration ceremony n

searmanas (fir1)

comórtha / cuimhneacháin

 

commemoration service n

seirbhís (bain2) comórtha / cuimhneacháin

 

commemorative adj

comórtha gu mar aid

commemorative medal / stamp

bonn (fir1) /

stampa (fir4) comórtha

 

commend v

molann br

 

commendable adj

inmholta aid

he brings commendable dignity to his role

tá sé le moladh as an dínit a léiríonn sé sa ról atá aige

 

commensurate adj

ar cóimhéid (le),

ar comhfhad (le)

 

comment n

ráiteas fir1

 

comment v

tugann ráiteas fir1

 

commentary n

commentaries pl

tráchtaireacht bain3

 

commentator n

tráchtaire fir4

 

commerce n

tráchtáil bain3

 

commercial centre n

ionad (fir1) tráchtála

 

commercial development n

forbairt (bain3) tráchtála

 

commercial

improvement area n

limistéar (fir1) feabhsúcháin tráchtála

 

commercial premises npl

áitreabh (fir1) tráchtála

 

commercial rate n

ráta (fir4) tráchtála

 

commercial transport n

iompar (fir1) tráchtála

 

commercial viability n

inmharthanacht (bain3) tráchtála

 

commission n

coimisiún fir1

commission of enquiry

coimisiún fiosrúcháin

 

commission v

coimisiúnaíonn br

 

commissioner n

coimisinéir fir3

Commissioner for Racial Equality

An Coimisinéir um Chothromas Ciníocha

 

commit v

(oneself)

tiomnaíonn br

 

commit v

(perpetrate)

déanann br

commits an error

déanann earráid

 

commitment n

tiomantas,

gealltanas fir1

commitment to justice

tiomantas don cheartas

 

committee n

coiste fir4

1 joint committee

 comhchoiste fir4

2 the Dáil went into Committee

 chuaigh an Dáil i gCoiste

3 the Dáil went out of

 Committee

 chuaigh an Dáil as Coiste

 

committee chair /

chairman / chairperson n

cathaoirleach (fir1) coiste

 

committee clerk n

cléireach (fir1) coiste

 

committee cycle n

minicíocht (bain3) cruinnithe coiste

 

committee meeting n

cruinniú (fir) coiste

 

committee n of enquiry

coiste (fir4) fiosrúcháin

 

committee n of selection

coiste (fir4) roghnóireachta

 

Committee n of the Regions

Coiste (fir4) na Réigiún

 

Committee n of the

Whole House

Coiste (fir4) den Teach go léir

 

Committee n of Ways

and Means

An Coiste (fir4) um Bealaí agus Modhanna

 

Committee n on Procedures and Privileges

An Coiste (fir4) um Nós Imeachta agus Pribhléidí

 

Committee n on Standards in Public Life

An Coiste (fir4) um Chaighdeáin sa Saol Poiblí

 

committee report n

tuarascáil (bain3) choiste

 

committee resolution n

rún (fir1) coiste

 

committee room n

seomra (fir4) coiste

 

committee stage n

céim (bain2) an choiste

 

committee structure n

struchtúr (fir1) coiste / na gcoistí

 

Common Agricultural Policy (CAP) n

An Comhbheartas (fir1) Talmhaíochta

 

common land n

coimín (fir4)

 

common law adj

faoin dlí coiteann

common law offence

cion (fir3) faoin dlí coiteann

 

common law n

dlí (fir4) coiteann

 

Common Market n

An Cómhargadh fir1

 

common market n

cómhargadh fir1

 

common position n

comhsheasamh fir1

 

common purpose n

comhchuspóir fir3

for a common purpose

de chomhchuspóir

 

common seal n

comhshéala fir4

 

common understanding n

comhthuiscint bain3

 

Commonwealth n

Comhlathas fir1

 

commotion n

clampar fir1

causes (v) a commotion

déanann (br) clampar

 

communal adj

pobail gu mar aid

 

commune n

común fir1

 

communicate v

cuireann (br) in iúl

communicates a decision

cuireann cinneadh in iúl

 

communication n

(message)

scéala fir4,

teachtaireacht bain3

 

communication n

(process)

cumarsáid bain2

 

communiqué n

ráiteas fir1

 

communism n

cumannachas fir1

 

community n

pobal fir1

The European Community

An Comhphobal Eorpach

 

community adj

pobail gu mar aid

 

community action n

gníomhaíocht (bain3) phobail

 

community architecture n

ailtireacht (bain3) imaontaithe

 

community association n

cumann (fir1) pobail

 

community care n

cúram (fir1) pobail

 

community centre n

ionad (fir1) pobail

 

community charge(s) n(pl)

muirir (fir1 iol) áitiúla

community charge register

clár (fir1) muirear áitiúil

 

community council n

comhairle (bain4) pobail

 

community councillor n

comhairleoir (fir3) pobail

 

community development n

forbairt (bain3) pobail

 

community education n

oideachas (fir1) pobail

 

community enterprise n

fiontar (fir1) pobail

 

community group n

grúpa (fir4) pobail

 

community hall n

halla (fir4) pobail

 

community health

care / medicine n

cúram (fir1) sláinte pobail

 

community health service n

seirbhís (bain2) sláinte pobail

 

community home n

áras (fir1) na sean

 

community initiative n

tionscnamh (fir1) pobail

 

community land n

coimín (fir4)

 

Community Law n

(European Union - EU)

Dlí (fir4) an Chomhphobail

 

community policing n

póilíneacht (bain3) phobail

 

community relations npl

caidreamh (fir1) pobail

 

community service n

seirbhís (bain2) pobail

 

community work n

obair (bain2) don phobal

 

community worker n

oibrí (fir4) pobail

 

commuter n

comaitéir fir3

 

compact n

comhaontú fir

 

companion document n

doiciméad (fir1) comhghabhálach,

doiciméad a ghabhann le

 

company n

cuideachta bain4

 

company law n

dlí (fir4) cuideachtaí

 

compelling reason n

cúis (bain2) an-láidir

 

compensate v

cúitíonn br

 

compensation n

cúiteamh fir1

 

competence n

inniúlacht bain3

it is beyond my competence

tá sé thar m’inniúlacht

 

competent adj

inniúil aid

I am not legally competent to answer that

níl mé inniúil ó thaobh dlí de freagra a thabhairt air sin

 

competition n

(rivalry)

iomaíocht bain3

 

competitive tender n

tairiscint (bain3) iomaíoch

 

competitive tendering n

cur (fir) amach ar thairiscintí iomaíocha,

córas (fir1) tairiscintí iomaíocha

 

complain v (about)

déanann (br) gearán (faoi)

 

complainant n

gearánaí fir4

 

complaint n

gearán fir1

 

complaints procedure n

nós (fir1) imeachta chun / le gearáin a dhéanamh,

modh (fir3) déanta gearán

 

complete adj

iomlán aid

 

complete v

(to fill in)

comhlánaíonn (br)

completes a form

comhlánaíonn foirm

 

complete v

(to finish, to effect)

críochnaíonn br,

cuireann (br) i gcrích

completes a project

cuireann tionscadal i gcrích

 

compliance n

comhall fir1,

comhlíonadh fir

 

complicit adj

comhpháirteach aid

he was complicit with them in the closure motion

bhí sé comhpháirteach leo sa tairiscint clabhsúir

 

comply v (with)

comhlíonann br,

cloíonn (br) le

 

composition n

comhdhéanamh fir1

 

comprehensive school n

scoil (bain2) chuimsitheach

 

compromise n

comhghéilleadh fir, comhréiteach fir1

 

compromise v

comhghéilleann br,

déanann (br)

comhghéilleadh / comhréiteach,

tagann (br) ar chomhghéilleadh / chomhréiteach

 

compromise solution n

comhréiteach fir1

 

Comptroller and Auditor General n

An tArd-Reachtaire (fir4) Cuntas agus Ciste

 

compulsory adj

éigeantach aid

 

compulsory competitive tendering n

cur (fir) amach éigeantach

ar thairiscintí iomaíocha,

córas (fir1) éigeantach

tairiscintí iomaíocha

 

compulsory disposal n

diúscairt (bain3) éigeantach

 

compulsory purchase n

ceannach (fir) éigeantach

 

compulsory purchase order (CPO) n

ordú (fir) ceannaigh éigeantaigh

 

compulsory voting n

vótáil (bain3) éigeantach

 

computer n

ríomhaire fir4

 

computer-aided design n

dearadh (fir) ríomhchuidithe

 

computer control n

ríomhrialú fir

 

computer graphics npl

ríomhghrafaic bain2

 

computer industry n

tionscal (fir1) na ríomhaireachta

 

computer printout n

ríomhphrionta fir4

 

computer program n

ríomhchlár fir1

 

computer programmer n

ríomhchláraitheoir fir3

 

computer programming language n

teanga (bain4) ríomhchlárúcháin

 

computer room n

seomra (fir4) ríomhaire

 

computer service n

seirbhís (bain2) ríomhaireachta

 

computer software n

bogearraí (fir4 iol) ríomhaireachta

 

computer suite n

foireann (bain2) ríomhchlár

 

computerisation n

ríomhairiú fir

 

conceal v

ceileann br

 

concede v (defeat)

géilleann br

 

concept n

 

conceptual adj

coincheapúil aid

 

conceptualise v

coincheapann br

 

concern,

to whom it may concern

dóibh siúd lena mbaineann

 

concession n

deonaíocht bain3

 

concessionary fare n

táille (bain4) lamháltais

 

conciliate v

idir-réitíonn,

comhréitíonn br

 

conciliation

idir-réiteach,

comhréiteach fir1

 

conclude v

(to bring to completion)

cuireann (br) i gcrích

 

conclude v

(to come to completion)

tagann (br) i gcrích

 

conclude v

(to deduce)

 baineann (br) de thátal as

 

conclusion n

(decision)

 comhairle bain4,

cinneadh fir

reaches a conclusion

cinneann (br) ar chomhairle

 

conclusion n

(deduction)

tátal fir1

 

conclusion n

(completion)

críoch bain2

 

conclusive evidence n

fianaise (bain4) dhochloíte

 

concordat n

concordáid bain2

 

concur v

aontaíonn (br) le

 

concurrent adj

comhthráthach aid

 

concurrently adv

i gcomhthráth

 

concurring judgment n

breithiúnas (fir1) aontaitheach

 

condemn v

cáineann br

 

condemnation n

cáineadh fir

 

condition n

coinníoll fir1

terms and conditions

téarmaí agus coinníollacha

 

condition precedent n

réamhchoinníoll fir1

 

condition subsequent n

iarchoinníoll fir1

 

conditional adj

coinníollach aid

conditional order

ordú (fir) coinníollach

 

conditions npl of contract

coinníollacha (fir1 iol) conartha

 

conditions npl of employment

coinníollacha (fir1 iol) fostaíochta

 

conditions npl of service

coinníollacha (fir1 iol) seirbhíse

 

conduct n

iompar fir1

improper conduct

iompar míchuí

 

conduct v

(to behave)

iompraíonn br

conducts oneself with dignity

iompraíonn é féin / í féin go dínitiúil

 

conduct v

(to manage, handle)

seolann,

stiúrann br

1 conducts the affair

seolann an gnó / na gnóithe

2 conducts the discussion

stiúrann an díospóireacht

 

conduct n unbecoming

iompar (fir1) míchuí

 

confer v

(to bestow)

bronnann br (ar),

tugann br (do)

confers an honour

bronnann gradam

 

confer v

(to consult)

téann (br) i gcomhairle

he conferred with the Minister

chuaigh sé i gcomhairle leis an Aire

 

conference n

comhdháil bain3

 

conference centre n

ionad (fir1) comhdhála

 

conference room n

seomra (fir4) comhdhála

 

confess v

admhaíonn br

 

confession n

admháil bain3

 

confidence n

muinín,

iontaoibh bain2

vote of confidence

vóta (fir4) muiníne

 

confident adj

muiníneach aid

 

confidential adj

faoi rún

 

confidentiality n

rúndacht bain3

 

conflict n

trasnaíl bain3,

coinbhleacht bain3,

coimhlint bain2

conflict of interest

coinbhleacht leasa,

trasnaíl leasa

 

conflict v with

tagann (br) salach ar

 

conflicting evidence n

easaontacht (bain3) fianaise

 

conform v

comhlíonann br,

cloíonn (br) le

he conformed with the rules

chomhlíon sé na rialacha, chloígh sé leis na rialacha

 

confront v

tugann (br) aghaidh ar

 

confrontation n

achrann fir1

 

confrontational adj

achrannach,

ionsaitheach aid

 

conjecture n

buille (fir4) faoi thuairim

 

connected matters npl

nithe (fir4 iol) comhghaolmhara

 

connivance n

cúlcheadú fir

 

connive v

cúlcheadaíonn br

connive at

dúnann (br) súil ar

 

consecutive adj

comhleanúnach aid

these are consecutive amendments

is leasuithe comhleanúnacha iad seo

 

consecutively adv

go comhleanúnach

 

consensual adj

comhthoiliúil aid

 

consensus n

comhthoil bain3,

comhdhearcadh fir1

 

consensus n of opinion

comhdhearcadh fir1

 

consensus politics n

polaitíocht (bain3) na comhthola, polaitíocht (bain3) an chomhdhearcaidh

 

consensus view n

comhdhearcadh (fir1) na coitiantachta

 

consent n

comhthoil bain3,

toiliú fir

 

consent v

comhthoilíonn,

toilíonn br

 

consequence n

iarmhairt bain3

in consequence of

de dhroim

 

consequences npl

iarmhairtí bain3 iol

the consequences of a ruling

iarmhairtí rialaithe

 

consequential adj

iarmhartach aid

consequential loss

caillteanas (fir1) iarmhartach

 

conservation area n

limistéar (fir1) caomhantais

 

conservation grant n

deontas (fir1) caomhantais

 

conservationist n

caomhantóir fir3

 

conservative n

coimeádach,

caomhach fir1

 

conservative adj

coimeádach,

caomhach aid

 

conservative estimate n

meastachán fir1 caol

 

Conservative Party n

Páirtí (fir4) Caomhach / Coimeádach, an

 

consider v

measann,

breithníonn br,

déanann (br) breithniú

1 considered as initiated in Dáil Éireann

a mheastar a tionscnaíodh i nDáil Éireann

2 the committee considered the report

bhreithnigh an coiste an tuarascáil

 

consideration n

(recompense)

comaoin bain2

in consideration of

i gcomaoin

 

consideration n

(adjudication)

breithniú fir/ab

1 that the Bill be received for final consideration

go nglacfar an Bille chun an breithniú / leis an bhreithniú deiridh a dhéanamh air

2 for the consideration of the Bill on Report

chun an Bille / leis an Bhille a bhreithniú ar Thuarascáil

 

consignment n

coinsíneacht bain3

 

consist v

(br) ann

the proposals consist of

is éard atá sna tograí

 

consistency n

comhsheasmhacht bain3

 

consistent adj

comhsheasmhach aid

to be consistent with

tá i gcomhréir le

 

consistently adv

go seasta

I have consistently supported this view

thug mé tacaíocht i dtólamh / riamh don dearcadh seo

 

consolidate v

comhdhlúthaíonn,

daingníonn br

they consolidated their

gains so far

dhaingnigh siad a raibh

bainte amach acu go dtí sin

 

consolidated accounts npl

cuntais (fir1 iol) chomhdhlúite

 

consortium n

cuibhreannas fir1

 

conspiracy n

comhcheilg bain2

1 conspiracy to pervert the course of justice

comhcheilg chun / le feidhmiú an cheartais a chur ó mhaith

2 there is a conspiracy afoot

tá uisce faoi thalamh ar siúl

 

conspiracy n of silence

tost (fir3) comhcheilgeach

 

conspiracy theory n

teoiric (bain2) comhcheilge

 

conspire v

comhcheilgeann br

conspires to pervert the course of justice

comhcheilgeann chun an ceartas a chur ó mhaith, comhcheilgeann leis an cheartas a chur ó mhaith

 

constable n

constábla,

póilín,

péas fir4

 

constituency n

toghcheantar,

toghlach fir1

Assembly constituency

toghlach Tionóil

 

constituency n (Dáil)

dáilcheantar fir1

 

constituency candidate n

iarrthóir (fir3) sa dáilcheantar / toghcheantar

 

constituency committee n

coiste (fir4) toghlaigh,

comhairle (bain4) ceantair

 

constituency member n

comhalta (fir4) sa dáilcheantar / toghcheantar

 

constituent n

toghthóir fir3,

duine (fir4) sa

dáilcheantar / toghcheantar,

vótálaí (fir4) sa

dáilcheantar / toghcheantar

 

constitution n

bunreacht fir3

1 the Irish Constitution

Bunreacht na hÉireann

2 the British Constitution

Bunreacht na Breataine

3 unwritten constitution

bunreacht neamhscríofa

4 written constitution

bunreacht scríofa

 

constitutional adj

bunreachtúil aid,

bunreachta gu mar aid

 

constitutional claim n

éileamh (fir1) bunreachtúil /

sa bhunreacht

 

constitutional issue n

saincheist (bain2) bhunreachtúil

 

constitutional law n

dlí (fir4) bunreachtúil

 

constitutional monarch n

monarc (fir1) bunreachtúil

 

constitutional monarchy n

monarcacht (bain3) bhunreachtúil

 

constitutional politics n

polaitíocht (bain3) bhunreachtúil

 

constitutional referendum n

reifreann (fir1) bunreachta

 

constitutional reform n

athchóiriú (fir) bunreachta

 

construct v

(building)

foirgníonn,

tógann br

 

construction n

(interpretation)

léamh fir1,

construáil bain3,

ciall bain2,

forléiriú fir

1 puts a construction on something

cuireann léamh ar rud

2 you cannot put that construction on my statement

ní féidir leat an chonstruáil sin a chur ar mo ráiteas,

ní féidir leat an chiall sin a bhaint as mo ráiteas

 

construction industry n

tionscal (fir1) na tógála

 

construction site n

láithreán (fir1) tógála

 

constructive criticism n

ceistiú (fir) dearfach

 

constructive dialogue n

idirphlé (fir) dearfach

 

constructive dismissal n

dífhostú (fir) inchiallaithe

 

constructive opposition n

freasúra (fir4) dearfach

 

construe v

forléiríonn br

 

consular service n

seirbhís (bain2) consalachta

 

consulate n

consalacht bain3

 

consult v

téann (br) i gcomhairle

consults on

téann i gcomhairle i dtaobh

 

consultancy n

comhairleacht bain3,

sainchomhairliúchán fir1

 

consultant n

comhairleach fir1,

sainchomhairleoir fir3

 

consultation n

comhairliúchán fir1

in consultation with

i gcomhairle le

 

consultation document n

doiciméad (fir1) comhairliúcháin

 

consultation exercise n

beart (fir1) comhairliúcháin, gníomh (fir1) comhairliúcháin

 

consultation paper n

páipéar (fir1) comhairliúcháin

 

consultation procedure n

nós (fir1) imeachta comhairliúcháin

 

consultation process n

próiseas (fir1) comhairliúcháin

 

consultation stage n

céim (bain2) an chomhairliúcháin

 

consultative adj

comhairleach aid

1 consultative committee

coiste (fir4) comhairleach

2 consultative document

doiciméad (fir1) comhairleach

 

consumer n

tomhaltóir fir3

 

consumer council n

comhairle (bain4) tomhaltóirí

 

consumer durables npl

buanearraí (fir4 iol) tomhaltais

 

consumer goods npl

earraí (fir4 iol) tomhaltais

 

consumer group n

dream (fir3) tomhaltóirí

 

consumer law n

dlíthe (fir4 iol) tomhaltóirí

 

container n

coimeádán fir1

container terminal

críochfort (fir1) coimeádán

 

containerisation n

coimeádánú fir

 

contempt n

díspeagadh fir

1 contempt of court

díspeagadh cúirte

2 contempt of parliament

díspeagadh parlaiminte

 

contend v

áitíonn br

 

content(s) n(pl)

 a bhfuil i,

a raibh i,

a mbeidh i

1 he did not divulge the contents of the letter

níor sceith sé a raibh sa litir, níor scil sé a raibh sa litir

2 I am not happy with the contents of the Bill

nílim / níl mé sásta lena bhfuil sa Bhille

 

contention n

(belief)

áitiú fir

my contention is that this could be highly damaging

is é a áitím go bhféadfadh sé seo dochar mór a dhéanamh

 

contention n

(strife)

spairn bain2

bone of contention

cnámh (bain2) spairne

 

contentious adj

conspóideach aid

 

contest n

(competition)

comórtas fir1

 

contest n

(stuggle for victory)

iomaíocht bain3

 

contest v

(to compete etc)

téann (br) san

iomaíocht / sa choimhlint

1 contests an election

téann san iomaíocht i dtoghchán

2 contests a seat

téann sa choimhlint i

gcomhair suíocháin

 

contest v

(to call in question)

conspóideann br,

cuireann (br) in aghaidh

1 contests a claim

conspóideann éileamh

2 they will contest her right to speak

cuirfidh siad in aghaidh cead cainte a bheith aici

 

continental adj

mór-roinne gu mar aid

 

contingency n

teagmhas fir1

contingency fund

ciste (fir4) teagmhais

 

contingency plan n

plean (fir4) teagmhasach

 

contingency reserve n

cúlchiste (fir4) teagmhasach

 

contingency sum n

suim (bain2) teagmhais

 

contingency unit n

aonad (fir1) teagmhais

 

contingent interest n

leas (fir3) teagmhasach

 

continuing education n

oideachas (fir1) leantach

 

contract n

conradh fir3

 

contract v

(to make agreement)

déanann (br) conradh

 

contract v

(to become smaller)

crapann br

 

contract v out

(to agree not to participate)

tarraingíonn (br) as (scéim etc)

 

contract v out

(to arrange that certain

conditions do not apply)

socraíonn (br) nach

mbeidh feidhm ag coinníollacha áirithe (i gconradh etc)

 

contract v out

(to outsource etc)

tugann (br) amach ar conradh

 

contract cleaning n

glanadh (fir) ar conradh

 

contract compliance n

comhlíonadh (fir) conartha

 

contract law n

dlí (fir4) conarthaí

 

contract management n

(management of contract)

bainistíocht (bain3) conartha

 

contract management n

(contracted management)

bainistíocht (bain3) ar conradh

 

contract n of employment

conradh (fir3) fostaíochta

 

contract regulations npl

rialacháin (fir1 iol) chonartha

 

contractor n

conraitheoir fir3

 

contractual adj

conarthach aid

1 contractual claim

éileamh (fir1) conarthach

2 contractual obligation

oibleagáid (bain2) chonartha

 

contradict v

bréagnaíonn br,

téann (br) in aghaidh,

tagann (br) salach ar

 

contrary adj

contrártha aid

contrary observations

a mhalairt de thuairimí

 

contrary to

in aghaidh

contrary to law

in aghaidh an dlí

 

contravene v

sáraíonn br

contravenes an Act / a rule

sáraíonn Acht / riail

 

contravention v

sárú fir

the Standing Order is not in contravention of international obligations

ní sháraíonn an Buan-Ordú oibleagáidí idirnáisiúnta

 

contribute v

tugann br

1 contributes to fund

tugann do chiste

2 contributes to debate

glacann (br) páirt i ndíospóireacht

 

contribution n

(payment)

ranníoc fir3

national insurance (NI) contributions

ranníocaí árachais náisiúnta

 

contributory adj

ranníocach aid

contributory pension

pinsean (fir1) ranníocach

 

control n

rialú fir

 

control v

rialaíonn br

 

controlled tenancy n

tionóntacht (bain3) rialaithe

 

controversial adj

conspóideach aid

1 controversial issue

ceist (bain2) chonspóideach

2 controversial issues

saincheisteanna (bain2 iol) conspóideacha

 

controversy n

conspóid bain2

 

conurbation n

comhchathair bain5

 

convene v

tionólann,

gaireann br

1 convenes a meeting

gaireann cruinniú

2 convenes a group

tionólann grúpa / buíon

 

convener n

tionólaí fir4

 

convenience n

áis bain2

at your convenience

de réir mar is áisiúil duit

 

convenient adj

áisiúil aid

 

convention n

(agreement)

coinbhinsiún fir1

 

convention n

(assembly)

tionól fir1

 

converted buildings npl

foirgnimh (fir1 iol) athchóirithe

 

convey v

cuireann (br) in iúl

 

conveyancing n

tíolacadh fir

 

conviction n

(belief)

creideamh fir1

it would appear that he speaks with conviction

tá an chuma ar an scéal go gcreideann sé a bhfuil á rá aige

 

conviction n

(finding guilty)

ciontú fir

 

convince v

áitíonn br (ar),

cuireann (br) ina luí (ar)

 

co-operate v

comhoibríonn br

 

co-operation n

comhar fir1,

comhoibriú fir

in co-operation with

i gcomhar le

 

co-opt v

comhthoghann br

 

co-opted adj

comhthofa aid

co-opted member n

(of council)

ball (fir1) comhthofa

(comhairle)

 

co-option n

comhthoghadh fir

 

co-ordinate v

comhordaíonn br

 

co-ordinator n

comhordaitheoir fir3

 

copy n for information

cóip (bain2) faisnéise,

cóip (bain2) mar eolas

 

copy typist n

clóscríobhaí (fir4) cóipeála

 

coroner n

cróinéir fir3

 

corporate adj

corparáideach aid,

corparáide gu mar aid corporate body

comhlacht (fir3) corparáideach

 

corporate identity n

sainaitheantas (fir1) corparáideach

 

corporate image n

íomhá (bain4) chorparáideach

 

corporate management n

bainistíocht (bain3) chorparáideach

 

corporate plan n

plean (fir4) corparáideach

 

corporate policy n

corporate policies pl

beartas (fir1) corparáideach

 

corporate responsibility n

corporate responsibilities pl

freagracht (bain3) chorparáideach

 

corporate seal n

séala (fir4)

corparáide / corparáideach

 

corporate strategy n

straitéis (bain2)

chorparáide / chorparáideach

 

corporation n

bardas fir1

 

corporation dwelling n

teaghais (bain2) bhardais

 

corporation estate n

eastát fir1 (tithíochta) bardais

 

corporation flat n

árasán (fir1) bardais

 

corporation house n

teach (fir) bardais

 

corporation house sales npl

díolacháin (fir1 iol) tithe bardais

 

corporation tax n

cáin (bain5) chorparáide

 

correct adj

ceart aid

 

correct v

ceartaíonn br

 

correspondence n

(letters etc)

comhfhreagras fir1

 

correspondent n

comhfhreagraí fir4

 

corroborate v

comhthacaíonn (br) le

 

corroborating evidence n

fianaise (bain4) chomhthacaíoch

 

corroboration n

comhthacú fir,

comhthacaíocht bain3

corroboration of evidence

comhthacaíocht fianaise

 

corrupt adj

éillitheach aid

corrupt practices

cleachtais (fir1 iol) éillitheacha

 

corrupt v

éillíonn br

tending to corrupt

tá claonadh ann éilliú a spreagadh

 

corruptible adj

inéillithe aid

 

corruption n

éilliú fir,

éillitheacht bain3

 

corruptor n

éillitheoir fir3

 

cost analysis n

anailís (bain2) chostais

 

cost centre n

costionad fir1,

ionad (fir1) costas

 

cost control n

rialú (fir) costas

 

cost cutting n

costchiorrú fir

 

cost n of living

costas (fir1) maireachtála

cost of living allowance

liúntas (fir1) costais mhaireachtála

 

cost planning n

pleanáil (bain3) costas

 

cost-benefit analysis n

anailís (bain2) chostsochair

 

cost-effective adj

éifeachtach (aid) ó thaobh costais de,

costéifeachtach aid

 

cost-effectiveness n

éifeachtúlacht (bain3) costais

 

costing n

costasú fir

 

costs npl

costais fir1 iol

 

council n

comhairle bain4

The Privy Council

Comhairle na Banríona / an Rí

 

council chamber n

seomra (fir4) comhairle

 

council dwelling n

teaghais (bain2) chomhairle

 

council estate n

eastát fir1 (tithíochta) comhairle

 

council flat n

árasán (fir1) comhairle

 

council house n

teach (fir) comhairle

council house sales npl

díolacháin (fir1 iol) tithe comhairle

 

council meeting n

cruinniú (fir) comhairle

 

council member n

comhalta (fir4) den chomhairle

 

Council n of Europe

Comhairle (bain4) na hEorpa

 

Council n of State, the

An Chomhairle (bain4) Stáit

 

council tax n

muirear (fir1) comhairle

 

council tax capping n

uasteorannú (fir) cánach comhairle

 

councillor n

comhairleoir fir3

 

counsel n

(advice)

comhairle bain4

 

counsel n

(barrister)

abhcóide fir4

 

counsel v

cuireann (br) comhairle ar

 

counselling service n

seirbhís (bain2) comhairliúcháin

 

counsellor n

comhairleoir fir3

 

count n

comhaireamh fir1

 

count v

comhaireann br

counts votes

comhaireann vótaí

 

counter-claim n

frithéileamh fir1

 

counteract v

gníomhaíonn (br) in aghaidh

 

counter-allegation n

frithlíomhain bain3

 

counter-notice n

frithfhógra fir4

 

counter-proposal n

fritogra fir4

 

countersign v

comhshíníonn br

 

countersignature n

comhshíniú fir

 

country planning n

pleanáil (bain3) tuaithe

 

county n

contae fir4

 

county borough n

contaebhuirg bain2

 

county council n

comhairle (bain4) contae

 

county council dwelling n

teaghais (bain2) chomhairle contae

 

county council house n

teach (fir) comhairle contae

 

county councillor n

comhairleoir (fir3) contae

 

county court n

cúirt (bain2) dúiche

 

county enterprise board n

bord (fir1) fiontar contae

 

county hall n

áras (fir1) comhairle contae

 

county manager n

bainisteoir (fir3) contae

 

county structure plan n

plean (fir4) struchtúir contae

 

county town n

príomhbhaile (fir4) contae

 

course,

in due course

in am is i dtráth

 

court n

cúirt bain2

 

Court n of Appeal

Cúirt (bain2) Achomhairc

 

court n of final appeal

cúirt (bain2) achomhairc dheiridh

 

Court n of Human Rights (Strasbourg)

An Chúirt (bain2) Eorpach

um Chearta an Duine (Strasbourg)

 

court order n

ordú (fir) cúirte

 

cover v

cuimsíonn br

I have covered that matter in my address

chuimsigh mé an cheist sin i m’aitheasc

 

covered pedestrian link n

nascbhealach (fir1) clúdaithe coise

 

craft design and

technology n

 

craftsman n

ceardaí fir4

 

crash barrier n

buailbhacainn bain2

 

crèche n

créis bain2

 

credibility n

creidiúnacht bain3

 

credible evidence n

fianaise (bain4) inchreidte

 

credit n

(acknowledgement of merit)

creidiúint bain3

 

credit n

(respite in paying)

cairde fir4

on credit

ar cairde

 

credit n

(solvency)

creidmheas fir3

 

credit n

(accountancy)

sochar fir1

 credit and debit

 sochar agus dochar

 

credit card n

cárta (fir4) creidmheasa

 

credit note n

nóta (fir4) creidmheasa

 

credit transfer n

aistriú (fir) creidmheasa

 

creditor n

creidiúnaí fir4

 

crime rate n

ráta (fir4) coireachta

 

criminal court n

cúirt (bain2) choiriúil

 

criminal law n

dlí (fir4) coiriúil

 

criminal offence n

cion (fir3) coiriúil

 

crisis n

géarchéim bain2

 

crisis management n

bainistíocht (bain3) ghéarchéime,

bainistíocht (bain3) faoi bhrú

 

criterion n

criteria pl

critéar fir1,

slat (bain2) tomhais

 

critical adj

(extremely urgent)

géibheannach aid

critical aspect of the problem

gné (bain4) ghéibheannach den fhadhb

 

critical adj

(fault-finding)

criticiúil,

cáinteach aid

he is critical of your work

lochtaíonn sé do chuid oibre

 

critical path analysis n

anailís (bain2) rébhealaigh

 

criticise v

cáineann br

 

criticism n

cáineadh fir

 

crony n

cara (fir5) fabhair

 

cronyism n

cairdeas (fir1) fabhair

 

cross-curricular adj

traschuraclaim gu mar aid

 

cross v the floor

(to change political party)

gabhann (br) le páirtí eile

 

cross-border adj

trasteorann gu mar aid

1 cross-border initiative

tionscnamh (fir1) trasteorann

2 cross-border body

comhlacht (fir3) trasteorann

 

cross-community adj

trasphobail gu mar aid

this proposal enjoys

cross-community support

tá tacaíocht (bain3) trasphobail leis an moladh seo / mholadh seo

 

cross-cutting issue n

saincheist (bain2) leathan

 

cross-examination n

croscheistiú fir

 

cross-examine v

croscheistíonn br

 

cross-party adj

traspháirtí gu mar aid

 

cross-party coalition n

comhghuaillíocht (bain3) traspháirtí

 

cross-party consensus n

comhdhearcadh (fir) traspháirtí

 

cross-party dialogue n

idirphlé (fir4) traspháirtí

 

cross-party support n

tacaíocht (bain3) traspháirtí

 

cross-reference n

crostagairt bain3

he made a cross-reference to a further report

rinne sé crostagairt do thuarascáil eile

 

cross-reference v

crostagraíonn br

she cross-referenced the document to other reports

chrostagair sí an doiciméad do thuarascálacha eile

 

crown n

coróin bain5

The Crown

An Choróin,

An Bhanríon bain3,

An Rí fir4

 

Crown pleas npl

pléadáil (bain3) na Corónach

 

crucial adj

ríthábhachtach aid

1 crucial problem

fadhb (bain2) ríthábhachtach

2 matter of crucial importance

ceist (bain2) / ní (fir4)

ríthábhachtach

 

cultural adj

cultúrtha aid,

cultúir gu mar aid

1 cultural matters

cúrsaí (fir4 iol) cultúir

2 cultural policy

beartas (fir1) cultúir

 

culture n

cultúr fir1

 

cultured adj

cultúrtha aid

 

currency n

airgeadra fir4

 

currency control n

rialú (fir) airgeadra

 

current adj

reatha gu mar aid

 

current-cost accounting n

cuntasaíocht (bain3) chostas reatha

 

current expenditure n

caiteachas (fir1) reatha

 

current law n

dlí (fir4) reatha

 

current legislation n

reachtaíocht (bain3) reatha

 

current practice n

cleachtas (fir1) reatha

 

curriculum n

curaclam fir1

 

curriculum development n

forbairt (bain3) curaclaim

 

curtail v

ciorraíonn,

giorraíonn,

laghdaíonn br

curtails discussion

ciorraíonn an plé

 

curtailing adj

ciorrúcháin gu mar aid

a curtailing motion was put forward

moladh tairiscint ciorrúcháin

 

custody n

coimeád fir1

in custody

faoi choimeád,

i gcoimeád

 

custom n

nós fir1

 

customer n

custaiméir fir3

 

customer care n

cúram (fir1) custaiméirí

 

customer relations npl

caidreamh (fir1) le custaiméirí

 

customer service n

seirbhís (bain2) do chustaiméirí

 

customs npl

custaim fir1 iol

 

customs clearance n

imréiteach (fir1) custam

 

cut v

(to shorten)

ciorraíonn br

cuts short a debate

ciorraíonn díospóireacht

 

cutback n

ciorrú fir

 

cutting adj

géar aid

cutting remark

focal (fir1) géar

 

cycle n

timthriall fir3

 

cycle lane n

lána (fir4) rothar

cycle lanes npl

rotharbhealaí fir1 iol

 

cyclic adj

timthriallach aid

 

cyclist n

rothaí fir4