backbench n

cúlbhinse fir4

backbench supporter

tacadóir (fir3) cúlbhinse

 

backbencher n

cúlbhinseoir fir3

 

background information n

faisnéis (bain2) chúlra

 

backlog n

riaráiste fir4

 

backward region n

réigiún (fir1) ar gcúl

 

bad debts npl

drochfhiacha fir1 iol

 

bailiff n

báille fir4

 

balance n

(finance)

comhardú fir

(airgeadas)

financial balances

comharduithe airgeadais / airgid

 

balance n

(general)

cothrom fir1,

cothromaíocht bain3

 

balance n

(of money)

fuílleach fir1

 

balance v

(financial)

comhardaíonn br

 

balance v

(general)

cothromaíonn br

balances an argument

tugann dhá thaobh na hargóinte leis / léi

 

balance n of payments

comhardú (fir) na n-íocaíochtaí

 

balance n of power

cothromaíocht (bain3) na cumhachta

 

balance n of representation

cothromaíocht (bain3) na hionadaíochta

 

balance sheet n

clár (fir1) comhardaithe

 

balance v the budget

comhardaíonn (br) an buiséad

 

balanced adj

(financial)

comhardaithe aid

(airgeadas)

 

balanced adj

cothrom,

cothromaithe aid

balanced debate

díospóireacht ar bhonn cothrom

 

balanced budget n

buiséad (fir1) comhardaithe

 

balanced council n

comhairle (bain4) ar chothrom vótaí

 

ballot n

ballóid bain2

1 holds a ballot

eagraíonn ballóid

2 ballot by show of hands

ballóid trí lámha a thaispeáint

 

ballot v

ballóidíonn br

 

ballot rigging n

camastaíl (bain3) bhallóide

 

ballot-box n

bosca (fir4) ballóide

 

ballot-paper n

páipéar (fir1) ballóide

 

ban n

toirmeasc fir1

 

ban v

toirmisceann br

 

bank n

banc fir1

 

bank account n

cuntas (fir1) bainc

 

bank balance n

iarmhéid (fir4) bainc

 

bank charges npl

muirir (fir1 iol) bhainc

 

bank holiday n

(fir) saoire bainc

 

bank loan n

iasacht (bain3) bhainc

 

bank rate n

ráta (fir4) bainc

 

bank statement n

ráiteas (fir1) bainc

 

banker's draft n

dréacht (fir3) baincéara

 

banker's order n

ordú (fir) baincéara

 

banker's reference n

teistiméireacht (bain3) bhaincéara

 

bankrupt n

féimheach fir1

 

bankrupt adj

féimhithe aid

goes bankrupt

titeann (br) i bhféimheacht

 

bankruptcy n

bankruptcies pl

féimheacht bain3

 

bargain n

margadh fir1

 

bargaining n

margáil,

margáintíocht bain3

hard bargaining

dianmhargáil,

dianmhargáintíocht bain3

 

bargaining counter n

mír (bain2) mhargáintíochta

 

barworker n

oibrí (fir4) beáir

 

barnstorming n

dianstocaireacht bain3

 

barrage n

baráiste fir4

 

barrister n

abhcóide fir4

 

base budget n

bunbhuiséad fir1

 

basic adj

bunúsach aid

 

basis n

bases pl

bonn fir1

 

batch n

dol fir3

 

bed and breakfast establishment n

teach (fir) leaba agus bricfeasta

 

before us

(for discussion etc)

faoinár mbráid

 

beg v

iarrann br (go foirmeálta),

déanann (br) talamh slán (de)

1 I beg to move the following motion

molaim an tairiscint seo a leanas

2 I beg that the motion be put

cuirtear an tairiscint faoi bhráid an chruinnithe

3 that statement begs the question

tá talamh slán déanta den cheist leis an ráiteas sin

 

beggar v belief

(br) dochreidte

that action beggars belief

tá an gníomh sin dochreidte

 

begin v

tosaíonn br

 

belief n

creideamh fir1

belief in the truth

creideamh san fhírinne

 

bench n

binse fir4

Front Bench

An Binse Tosaigh

 

benchmark n

(criterion of standard)

pointe (fir4) cóimheasa

 

benchmark n

(surveying)

marc (fir1) airde

 

benefit n

sochar fir1

benefit in kind

sochar comhchineáil

 

benefits npl

sochair fir1 iol,

tairbhe bain4

 

best adj

is fearr

 

best value n

an luach (fir3) is fearr

 

best-value project n

tionscadal (fir1) don luach is fearr

 

betray v (a confidence)

sceitheann (br) (rún)

 

betray v (a person, country)

feallann (br) ar (dhuine, thír)

 

betray v (one’s feelings)

ligeann (br) duine a (h)intinn le (duine)

 

betrayal n

feall fir1

act of betrayal

gníomh (fir1) fill

 

betterment levy n

tobhach (fir1) feabhsúcháin

 

biannual adj

débhliantúil aid

 

bias n

claonadh fir

 

bicameral legislature n

córas (fir1) an dá sheomra

 

bid n

iarracht bain3

in her bid to win a seat

ina hiarracht suíochán a bhuachan

 

biennial adj

gach re bliain

 

bilateral agreement n

comhaontú (fir) déthaobhach

 

bilateral understanding n

tuiscint (bain3) dhéthaobhach

 

bilingual adj

dátheangach aid

bilingual policy

beartas (fir1) dátheangachais, polasaí (fir4) dátheangachais

 

bilingualism n

dátheangachas fir1

 

bill n

(legislation)

bille fir4

(reachtaíocht)

Private Bill

Bille Príobháideach

 

bill n of exchange

bille (fir4) malairte

 

bill n of rights

bille (fir4) na gceart

 

bills npl of quantities

billí (fir4 iol) cainníochtaí

 

Bills Office n

Oifig (bain2) na mBillí

 

bind v

ceanglaíonn br (ar)

 

binding adj

ceangailteach aid,

ina cheangal

1 binding decision

 cinneadh (fir)

ceangailteach

2 legally binding

ina cheangal dlí

 

binding agreement n

comhaontú (fir) ceangailteach

 

bipartisan adj

dépháirteach aid

1 bipartisan approach

 cur (fir) chuige dépháirteach

2 bipartisan support

 tacaíocht (bain) dhépháirteach

 

birth certificate n

deimhniú (fir) beireatais,

teastas (fir1) breithe

 

bitumen n

biotúman fir1

 

Black Rod n

An tSlat (bain2) Dhubh

 

blistering attack n

ionsaí (fir4) fíochmhar

 

block v

cuireann (br) bac le,

cuireann (br) constaic (le)

1 blocks a vote

cuireann bac le vótáil

2 blocks a Bill

cuireann bac le Bille

 

block grant n

blocdheontas fir1

 

block n of flats

ceap (fir1) árasán

 

blue-collar worker n

oibrí (fir4) láimhe

 

board meeting n

cruinniú (fir) boird

 

board n of directors

bord (fir1) stiúrthóirí

 

body n

comhlacht fir3

1 state-sponsored body / semi-state body

comhlacht stát-tionscanta / státurraithe

2 crown body

comhlacht corónach

3 state body

comhlacht stáit

4 cross-border bodies

comhlachtaí trasteorann

 

body n of law

corpas (fir1) dlí

 

bogus adj

bréagach aid

bogus claim

éileamh (fir1) gan bhunús

 

bollard n

mullard fir1

 

bonus scheme n

scéim (bain2) bónas

 

book cost n

costas (fir1) de réir na leabhar

 

bookkeeper n

leabharchoimeádaí fir4

 

bookkeeping n

leabharchoimeád fir1

 

border n

teorainn bain5

 

borough n

buirg bain2

 

borough (development)

plan n

plean (fir4) forbartha buirge

 

borough council n

comhairle (bain4) baile

 

borrowing n

iasachtaíocht bain3

borrowing powers

cumhachtaí (bain3 iol) iasachtaíochta

 

borrowing requirement n

ceanglas (fir1) iasachtaí,

riachtanas (fir1) iasachtaí

 

borstal n

scoil (bain2) ceartúcháin

 

bound adj

faoi cheangal

legally bound

faoi cheangal dlí

 

boundary n

boundaries pl

teorainn bain5

 

boundary change n

athrú (fir) teorann

 

boycott n

baghcat fir1

 

boycott v

baghcatálann br,

imríonn (br) baghcat (ar)

 

brainstorming n

ransú (fir) smaointe

brainstorming session

seisiún (fir1) ransaithe smaointe

 

breach n

sárú fir

breach of civil liberties

sárú ar shaoirsí sibhialta

 

breach v

sáraíonn br

 

breach of condition notice n

fógra (fir4) ar shárú coinníll

 

breach n of contract

sárú (fir) conartha

 

breach n of duty

sárú (fir) dualgais

 

breach n of the law

sárú (fir) dlí

 

breach n of the peace

briseadh (fir) síochána

 

break v

briseann br

1 you broke your word

níor sheas tú le d’fhocal

2 he has broken silence

tá cuisle na cainte oscailte aige

 

break-even point n

pointe (fir4) cothroime

 

bribable adj

inbhreabtha aid

 

bribe n

breab bain2

 

bribe v

breabann br,

tugann (br) breab (do)

 

briber n

breabaire fir4

 

bribery n

breabaireacht bain3

bribery and corruption

breabaireacht agus éilliú

 

bridging loan n

iasacht (bain3) idirlinne

 

bridle path / bridleway n

cosán (fir1) marcaíochta

 

brief n

mionteagasc fir1

 

brief v

tugann (br) mionteagasc,

tugann (br) faisnéis,

tugann (br) treoracha

1 briefs a barrister

tugann mionteagasc d'abhcóide

2 briefs the press

tugann faisnéis don phreas

3 briefs an architect

tugann treoracha d'ailtire

 

briefing n

faisnéisiú fir

 

briefing meeting n

cruinniú (fir) faisnéise

 

briefing notes npl

nótaí (fir4 iol) faisnéise

 

bring v forward a motion

tarraingíonn (br) anuas tairiscint

 

bring v up a matter

tarraingíonn (br) anuas ní

he wishes to bring up a

matter for discussion on the interruption of business

is mian leis ní a tharraingt anuas chun díospóireachta ar stopadh an ghnó / na ngnóithe

 

British-Irish Council n, The

Comhairle (bain4) na

Breataine-na hÉireann

 

British-Irish

Inter-Governmental Conference n, The

Comhdháil (bain3)

Idir-Rialtasach na

Breataine-na hÉireann

 

broad,

in broad outline

sracthuairiscithe aid

 

broadcast n

craoladh fir

 

broadcast v

craolann br

 

broadcasting facilities npl

áiseanna (bain2 iol) craolacháin

 

broadside n

ionsaí (fir4) díreach

 

budget n

buiséad fir1

The Budget

An Buiséad fir1,

An Cháinaisnéis bain2

 

budget v

buiséadaíonn br

 

budget v (for)

déanann (br) foráil bhuiséid (do)

 

budget deficit n

easnamh (fir1) sa bhuiséad

 

budget policy n

budget policies pl

beartas (fir1) buiséid

 

budget speech n

óráid (bain2) bhuiséid

 

budgetary adj

buiséid gu mar aid

 

budgetary control n

rialú (fir) buiséid

 

budgeting n

buiséadú fir

 

build v

tógann br

builds a hospital

tógann ospidéal

 

building n

foirgneamh fir1

 

building contract n

conradh (fir3) tógála

 

building control n

rialú (fir) tógála

 

building costs npl

costais (fir1 iol) tógála

 

building design n

dearadh (fir) tógála

 

building industry n

tionscal (fir1) na tógála

 

building inspector n

cigire (fir4) tógála

 

building land n

talamh (fir) tógála

 

building regulations npl

rialacháin (fir1 iol) tógála

 

building site n

láithreán (fir1) tógála

 

building society n

cumann (fir1) foirgníochta

 

building stock n

soláthar (fir1) foirgneamh

 

built-up area n

limistéar (fir1) faoi fhoirgnimh

 

burden n

eire bain4,

ualach fir1

 

bureaucracy n

bureaucracies pl

maorlathas fir1

 

bureaucrat n

maorlathach fir1

 

bureaucratic adj

maorlathach aid

1 bureaucratic control

rialú (fir) maorlathach,

smacht (fir3) maorlathach

2 bureaucratic jargon

béarlagair (fir4) an mhaorlathais,

béarlagair (fir4) na maorlathach

 

bursary n

sparánacht bain3

 

bus station n

busáras fir1

 

business n

gnó (fir4) / gnóithe fir4 iol

 

business advice n

comhairle (bain4) gnó / gnóithe

 

business card n

cárta (fir4) gnó / gnóithe

 

business community n

lucht (fir4) gnó / gnóithe

 

business development n

forbairt (bain3) gnó / gnóithe

 

business diary n

dialann (bain2) ghnó / ghnóithe

details of the work of the Assembly are published in the business diary

foilsítear sonraí ar obair an Tionóil sa dialann ghnó / ghnóithe

 

business executive n

feidhmeannach (fir1) gnó / gnóithe

 

business expansion

scheme n

scéim (bain2) leathnaithe gnó / gnóithe

 

business manager n

bainisteoir (fir3) gnó / gnóithe

 

business park n

lárionad (fir1) gnó / gnóithe

 

business plan n

plean (fir4) gnó / gnóithe

 

business rates npl

rátaí (fir4 iol) gnó / gnóithe

 

byelaw n

fodhlí fir4

 

by-election n

corrthoghchán,

fothoghchán fir1

 

by-pass n

seachród fir1