ab initio

ab initio

 

abbreviation n

ciorrú fir

 

abdicate v

éiríonn (br) as,

séanann br

1 abdicates crown

éiríonn as coróin

2 abdicates office

éiríonn as oifig

3 abdicates responsibility

séanann freagracht

 

abdication n

éirí (fir) as,

séanadh fir

1 abdication of crown

éirí as coróin

2 abdication of responsibility

séanadh freagrachta

 

abeyance,

in abeyance

ar stad,

ina stad

law in abeyance

dlí (fir4) nach gcuirtear i bhfeidhm

 

abnormal load n

ualach (fir1) neamhghnách

 

abolish v

díothaíonn br,

cuireann (br) deireadh le

 

abolition n

díothú fir

abolition of office

díothú oifige

 

abortive adj

teipthe aid,

gan toradh

 

about prep

he knows what he’s about

tá fios (fir3) a ghnó / ghnóithe aige

 

abridge v

(to curtail)

cúngaíonn br

abridges rights

cúngaíonn cearta

 

abridge v

(to shorten)

giorraíonn br

1 abridges time

giorraíonn am

2 abridges text

giorraíonn téacs

 

abridged adj

cúngaithe,

giorraithe aid

 

absence n

asláithreacht,

neamhláithreacht bain3

1 in the absence of proof to the contrary

gan cruthúnas a bheith ann ar a mhalairt

2 in the absence of agreement to the contrary

cheal comhaontú dá mhalairt

3 in the absence of the Minister

má bhíonn an tAire as láthair

4 the decision was made in the absence of the Minister

rinneadh an cinneadh agus an tAire as láthair

 

absent adj

as láthair dobh,

neamhláithreach aid

absent vote

vóta (fir4) neamhláithreach

 

absentee n

comhalta (etc) (fir4) neamhláithreach

 

absenteeism n

neamhláithreacht bain3

 

absolute adj (final)

daingean aid

an absolute order was given

tugadh ordú (fir) daingean

 

absolute adj

(unrestricted)

glan aid

he had an absolute majority

bhí tromlach (fir1) glan aige

 

abstain v

staonann br

1 she abstained in that vote

staon sise sa vótáil sin

2 she is abstaining from voting in protest

tá sí ag staonadh ó vótáil mar agóid

 

abstention n

staonadh fir

there were five abstentions in that vote

staon cúigear sa vótáil sin

 

abstract n

achomaireacht bain3

1 abstract of title

achomaireacht teidil

2 abstract of accounts

achomaireacht cuntas

 

abuse n

(misuse)

mí-úsáid,

drochúsáid bain2

1 abuse of a dominant position

mí-úsáid ceannasachta

2 abuse of authority

mí-úsáid údaráis

 

abuse v

(to misuse)

baineann (br) mí-úsáid as, baineann (br) drochúsáid as

 

accede v (to)

(to become party to)

aontaíonn (br) do

states are invited to accede to the conventions

tugtar cuireadh do stáit aontú do na coinbhinsiúin

 

accede v (to)

(to submit to)

géilleann (br) (do)

accedes to a request

géilleann d’iarratas

 

accept v

glacann (br) le

accepts an offer

glacann le tairiscint

 

acceptable adj

inghlactha aid

an acceptable course of action

cur (fir) chuige inghlactha

 

access v

roicheann br,

téann (br) isteach (i)

she accessed the database

chuaigh sí isteach sa bhunachar sonraí

 

access n (to)

bealach (fir1) isteach (chuig),

fáil (bain3) ar,

rochtain (bain3) (ar),

teacht (fir3) ar

1 they have no access to the system

níl bealach isteach acu chuig an gcóras / chóras

2 he has no access to that money now

níl fáil aige ar an airgead sin anois

3 we have no access to the information

níl rochtain againn ar an bhfaisnéis / fhaisnéis

4 he has no access to that edition now

níl teacht aige ar an eagrán sin anois

 

access road n

bóthar (fir1) rochtana

 

accessibility n

rochtain bain3,

bealach (fir1) isteach (chuig),

fáil (bain3) ar,

teacht (fir3) ar

accessibility (to the public)

fáil (ag an bpobal / phobal) ar, teacht (ag an bpobal / phobal) ar

 

accessible adj

inrochtana,

a bhfuil fáil (bain3) air / uirthi,

a bhfuil teacht (fir3) air / uirthi

1 the file is not accessible

níl an comhad inrochtana

 

2 the information is not accessible to them

níl fáil acu ar an bhfaisnéis / fhaisnéis

3 higher education is not accessible to them

níl teacht ar an ardoideachas acu

 

accident rate n

ráta (fir4) tionóiscí

 

acclamation n

gáir bain2

by acclamation

d'aon gháir

 

accommodate v

(to have room for)

(br) slí ann do

the room accommodates four

tá slí sa seomra do cheathrar

 

accommodate v

(to facilitate)

freastalaíonn (br) do

the voting hours were extended to accommodate the electorate

cuireadh fad leis na huaire vótála chun / le freastal do na toghthóirí

 

accommodate v

(to provide lodging)

cuireann (br) cóiríocht ar fáil do, soláthraíonn (br) cóiríocht do

the County Council accommodated that family

chuir an Chomhairle Contae cóiríocht ar fáil don teaghlach sin

 

accommodate v

(to take into account)

cuireann (br) san áireamh

the chair accommodated the views of the members

chuir an cathaoirleach tuairimí na gcomhaltaí san áireamh

 

accommodation n

(adjustment of differences)

comhréiteach fir1

comes to an accommodation

tagann ar chomhréiteach

 

accommodation n

(facilitation)

freastal (ab) do

for the accommodation of the electorate

chun freastal do na toghthóirí,

le freastal do na toghthóirí

 

accommodation n

(lodging etc)

cóiríocht bain3

office accomodation

cóiríocht oifige

 

accommodation n

(room, space)

slí bain4

accommodation for four

slí do cheathrar

 

accommodation agency n

gníomhaireacht (bain3) cóiríochta

 

accompany v

gabhann (br) le

accompanying papers

páipéir a ghabhann le (rud)

 

accord n

comhaontú fir

by mutual accord

de thoil a chéile

 

accord v (a welcome)

fearann br

I would like to accord a welcome to the visitors

ba mhaith liom fáilte a fhearadh roimh na cuairteoirí

 

accordance,

in accordance with

de réir

the Sitting was suspended at 6.30 p.m. in accordance with the said Order

cuireadh an Suí ar fionraí ar 6.30 p.m. de réir an Ordaithe sin

 

account n

cuntas fir1

public accounts

cuntais phoiblí

 

account day n

(fir) cuntais

 

account executive n

feidhmeannach (fir1) cuntas

 

account n overdrawn

cuntas (fir1) rótharraingthe

 

account n rendered

cuntas (fir1) soláthraithe,

cuntas (fir1) a soláthraíodh

 

accountability n

cuntasacht bain3

 

accountable adj

cuntasach aid

 

accountable government n

rialtas (fir1) cuntasach

 

accountancy n

cuntasaíocht bain3

 

accountant n

cuntasóir fir3

 

accounting n

cuntasaíocht bain3

1 accounting arrangements

socruithe (fir iol)

cuntasaíochta

2 accounting year

bliain (bain3)

chuntasaíochta

3 accounting period

tréimhse (bain4) chuntasaíochta

4 accounting officer

oifigeach (fir1) cuntasaíochta

 

accredit v

creidiúnaíonn br

 

accreditation n

creidiúnú fir

 

accredited adj

creidiúnaithe aid

 

accredited agent n

gníomhaire (fir4) creidiúnaithe

 

accrual n

fabhrú fir

 

accumulate v

carnann br

 

accumulation n

carnadh fir

 

accuracy n

cruinneas fir1

 

accurate adj

cruinn aid

 

acknowledge v

admhaíonn br

acknowledges receipt

admhaíonn go bhfuarthas

 

acknowledged adj

aitheanta aid

an acknowledged expert

saineolaí (fir4) aitheanta

 

acknowledgement n

admháil bain3/ab

acknowledgement of receipt of document

admháil go bhfuarthas doiciméad

 

acquaint v (with)

cuireann (br) in iúl

we wish to acquaint the Assembly with our concerns

is mian linn na rudaí atá ag déanamh imní dúinn a chur in iúl don Tionól

 

acquire v

faigheann br

 

acquisition order n

ordú (fir) fála

 

acquisition right n

ceart (fir1) fála

 

acronym n

acrainm fir4

 

act n

(deed)

gníomh fir1

irresponsible act

gníomh mífhreagrach

 

act n

(legislation)

acht fir3

 

act v

gníomhaíonn br

 

act v on

gníomhaíonn (br) de bhun

act on recommendations

gníomhaíonn de bhun moltaí

 

Act n of Parliament

Acht (fir3) Parlaiminte

 

Act n of the Oireachtas

Acht (fir3) den Oireachtas

 

acting adj

gníomhach aid

 

acting officer n

oifigeach (fir1) gníomhach

 

acting secretary n

rúnaí (fir4) gníomhach

 

action n

caingean bain2

brings an action

tionscnaíonn (br) caingean

 

action group n

buíon (bain2) gníomhaíochta, grúpa (fir4) gníomhaíochta

 

action plan n

plean (fir4) gníomhaíochta

 

action research n

taighde (fir4) feidhmeach

 

activated sludge n

sloda (fir4) gníomhachtaithe

 

actual cost n

costas (fir1) iarbhír,

fíorchostas fir1

 

actuary n

achtúire fir4

 

acute health care n

géarchúram (fir1) sláinte

 

ad hoc

ad hoc

ad hoc committee

coiste (fir4) ad hoc

 

adapted building n

foirgneamh (fir1) oiriúnaithe

 

added member n

comhalta (fir4) breise

 

added value n

breisluach fir3

 

addition n

méid (fir4) breise

flat-rate addition

méid breise ar ráta comhréidh

 

additional adj

breise gu mar aid

 

additional member system n (AMS)

córas (fir1) na gcomhaltaí breise

 

address n

(on letter)

seoladh fir

 

address n

(speech)

aitheasc fir1

an address to the court

aitheasc don chúirt

 

address v

(to apply oneself to)

tugann (br) aghaidh ar

the Minister has not addressed the issue

níl aghaidh tugtha ag an Aire ar an gceist / cheist

 

address v

(to deliver a speech)

tugann (br) aitheasc

addresses the court

tugann aitheasc don chúirt

 

addressing machine n

meaisín (fir4) clóite seoltaí

 

adjourn v

cuireann (br) ar athló / atráth, téann (br) ar athló / atráth

1 the Dáil is adjourned

tá an Dáil ar athló

2 the meeting is adjourned until next week

tá an cruinniú ar athló go dtí an tseachtain seo chugainn

3 the meeting adjourned at 2pm

chuaigh an cruinniú ar athló ar 2pm

4 the Dáil adjourned

chuaigh an Dáil ar athló

 

5 he adjourned the trial

chuir sé an triail ar atráth

6 the case is adjourned

tá an cás ar atráth

 

adjourned business n

gnó (fir4) / gnóithe (fir4 iol) a cuireadh ar athló

 

adjourned debate n

díospóireacht (bain3) a

cuireadh ar athló

the adjourned debate on

the motion

an díospóireacht, a cuireadh

ar athló, ar an tairiscint

 

adjournment n

cur (fir) ar athló,

dul (fir) ar athló / atráth

1 on the adjournment of the debate

ar chur na díospóireachta ar athló

2 on the adjournment of the Assembly

ar dhul ar athló don Tionól

3 adjournment debate

díospóireacht (bain3) atrátha

4 on the adjournment of the case

ar chur an cháis ar atráth

 

administer v

riarann br

 

administration n

riarachán fir1

administration of justice

riaradh (fir) an cheartais

 

administrative adj

riaracháin gu mar aid

 

administrative action n

gníomhaíocht (bain3) riaracháin

 

administrative function n

feidhm (bain2) riaracháin

 

administrative law n

dlí (fir4) riaracháin

 

Administrative Manager n

Bainisteoir (fir3) Riaracháin

 

Administrative Officer n

Oifigeach (fir1) Riaracháin

 

administrator n

riarthóir fir3

 

admissible adj

inghlactha aid

admissible evidence

fianaise (bain4)

inghlactha

 

adopt v (a child)

uchtaíonn br

(leanbh)

 

adopt v (minutes)

glacann (br) le

adopts minutes of council

glacann le miontuairiscí comhairle

 

adopted road n

bóthar (fir1) i gcúram údaráis áitiúil

 

adoption n (of minutes)

glacadh (fir) le

adoption of council minutes

glacadh le miontuairiscí comhairle

 

adoption n of road

by local authority

tógáil (bain3) bóthair i gcúram

ag údarás áitiúil

 

adult education n

oideachas (fir1) aosach

 

adult literacy campaign n

feachtas (fir1) litearthachta d'aosaigh

 

adult training n

oiliúint (bain3) d'aosaigh

 

adult training centre n

ionad (fir1) oiliúna d'aosaigh

 

adult training strategy n

straitéis (bain2) oiliúna d'aosaigh

 

advance v

(to make progress)

déanann (br) dul chun cinn

he advanced the project

rinne sé dul chun cinn leis an tionscadal

 

advance v

(to proffer)

cuireann (br) ar aghaidh

he advanced that opinion

chuir sé an tuairim sin ar aghaidh

 

advance notice n

réamhfhógra fir4

 

advance payment n

réamhíocaíocht bain3

 

adversarial adj

sáraíochta gu mar aid

1 adversarial politics

polaitíocht (bain3)

na sáraíochta

2 adversarial system

córas (fir1)

na sáraíochta

 

adversary n

coimhlinteoir fir3

 

adverse inference n

tátal (fir1) diúltach

 

advertisement n

fógra fir4

 

advertising n

fógraíocht bain3

 

advertising campaign n

feachtas (fir1) fógraíochta

 

advice n

comhairle bain4

 

advice centre n

ionad (fir1) comhairle

 

advice note n

nóta (fir4) faisnéise

 

advisability n

inmholtacht bain3

regarding the advisability of the measure

i dtaobh ar chóir an beart a dhéanamh

 

advise v

comhairlíonn br,

cuireann (br) comhairle

ar fáil do,

cuireann (br) comhairle ar, tugann (br) comhairle do

 

advisedly adv

d’aon toisc

I use this term advisedly

tá mé ag baint úsáide as an téarma seo d’aon toisc

 

adviser n

comhairleoir fir3

 

advisory body n

comhlacht (fir3) comhairleach

 

advisory committee n

coiste (fir4) comhairleach

 

advisory service n

seirbhís (bain2) comhairle

 

advocacy n

tacaíocht bain3 (le)

advocacy of a cause

tacaíocht le cúis

 

advocacy n

(function of advocate)

abhcóideacht bain3

 

advocate n (legal)

abhcóide fir4

 

advocate n

(one who pleads for another)

pléadálaí fir4

 

advocate n (supporter)

tacadóir fir3

 

advocate v

(to support, to recommend)

tacaíonn (br) le,

molann br

1 advocates a cause

tacaíonn le cúis

 

2 I would not advocate such measures

ní mholfainn bearta dá

leithéid / a leithéidí de bhearta

 

aerial survey n

aershuirbhéireacht bain3

 

affidavit n

mionnscríbhinn bain2

 

affiliation n

ceangal fir1

 

affirm v

(to confirm)

dearbhaíonn br

affirms policy

dearbhaíonn polasaí

 

affirm v

(to declare in court)

dearbhascann br

affirms in court

dearbhascann i gcúirt

 

affirmation n

(confirmation)

dearbhú fir

affirmation of policy

dearbhú ar pholasaí

 

affirmation n

(declaration in court)

dearbhasc fir1

affirmation in court

dearbhasc i gcúirt

 

affordable housing n

tithíocht (bain3) ar

phraghas réasúnta

 

affordable rent n

cíos (fir3) réasúnta

 

age distribution n

dáileadh (fir) de réir aoise

 

age group n

aoisghrúpa fir4

 

agency n

gníomhaireacht,

áisínteacht bain3

 

agency agreement /

contract n

conradh (fir3) gníomhaireachta

 

agenda n

clár (fir1) gnó / gnóithe,

clár (fir1) oibre

1 agenda of a meeting

clár (gnó / gnóithe) cruinnithe

2 (personal) agenda

clár oibre (duine)

 

agenda item n

mír (bain2) ar chlár

(gnó / gnóithe) cruinnithe

 

agent n

gníomhaire fir4

1 parliamentary agent

gníomhaire parlaiminte

2 as agents

mar ghníomhairí

 

aggravate v

cuireann (br) le

aggravates a problem

cuireann le fadhb

 

aggregate n

comhiomlán fir1

 

aggregate economic

activity n

gníomhaíocht (bain3) gheilleagrach chomhiomlán

 

aggregate electorate n

comhiomlán (fir1) na dtoghthóirí

 

aggregate finance n

airgeadas (fir1) comhiomlán

 

aggregates npl

(civil engineering)

greanmheall fir1

 

agree v

comhaontaíonn,

aontaíonn br

1 I agree, subject to certain conditions

aontaím, faoi réir coinníollacha áirithe

2 Question agreed to

aontaíodh an Cheist

 

agreed line n

líne (bain4) chomhaontaithe

 

agreement n

comhaontú fir

1 agreement in writing

comhaontú scríofa

2 legal agreement

comhaontú dlíthiúil

3 The Agreement between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

An Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

4 The British-Irish Agreement

Comhaontú na Breataine-na hÉireann

 

agricultural land n

talamh (fir) talmhaíochta

 

agricultural policy n

beartas (fir1) talmhaíochta

 

agricultural waste n

dramhaíl (bain3) talmhaíochta

 

agriculture n

talmhaíocht bain3

 

aid n

cúnamh fir1

 

aid v

cuidíonn (br) le,

tugann (br) cúnamh do

 

aide n

sainchabhróir fir3

 

aide-memoire n

aides-memoire pl

aide-memoire fir4

 

AIDS n

(Acquired Immunity Deficiency Syndrome)

SEIF fir4

(Siondróm (fir1) Easnaimh Imdhíonachta Faighte)

 

aim n

aidhm bain2

aims and objectives

aidhmeanna agus cuspóirí

 

air v

cuireann (br) in iúl os ard, tugann (br) plé oscailte do

 

air monitoring n

monatóireacht (bain3) an aeir

 

air pollutant n

truailleán (fir1) aeir

 

air pollution n

truailliú (fir) an aeir

 

air quality n

caighdeán (fir1) an aeir

 

air transport n

aeriompar fir1

 

airport capacity n

acmhainn (bain2) aerfoirt

 

alderman n

bardasach fir1,

seanóir fir3

 

alert n

práinn bain2

security alert

práinn slándála

 

allegation n

líomhain bain3

 

allege v

líomhnaíonn br

 

alliance n

comhghuaillíocht bain3

 

Alliance Party n of Northern Ireland (APNI) (Alliance Party)

Páirtí (fir4) Comhghuaillíochta Thuaisceart Éireann

(Páirtí na Comhghuaillíochta)

 

all-night sitting n

suí (fir4) ar feadh na hoíche

 

allocate v

leithdháileann,

dáileann,

leithroinneann,

roinneann br

allocates powers

dáileann cumhachtaí

 

allocation n

leithdháileadh fir,

leithroinnt,

roinnt bain2

 

allocation n of resources

leithdháileadh (fir) acmhainní

 

allocation n of time

am (fir3) a roinnt

 

allotment n of time

leithroinnt (bain2) ama

 

allowable expense n

costas (fir1) inlamhála

 

allowance n

liúntas fir1

 

ally n

comhghuaillí fir4

 

ally v (to)

téann (br) i bpáirt (le)

allies oneself to a group

téann i bpáirt le grúpa

 

alteration n of motion

athrú (fir) tairisceana

 

alternative n

rogha (bain4) eile

 

alternative adj

comhroghnach aid

alternative schemes

scéimeanna (bain2 iol)

comhroghnacha

 

alternative economic strategy n

straitéis (bain2) gheilleagrach chomhroghnach

 

alternative use n

malairt (bain2) úsáide

 

alternative vote n (AV)

vóta (fir4) eile

alternative vote (AV) system

córas (fir1) vóta eile

 

amalgamate v

cónascann br

 

amalgamation n

cónascadh fir

 

ambiguity n

débhrí bain4

 

ambiguous adj

débhríoch aid

 

ambit n

raon fir1

within the ambit of the Act

laistigh de raon an Achta

 

amend v

leasaíonn br

amends an Act

leasaíonn Acht

 

amending adj

leasaitheach aid

amending legislation

reachtaíocht (bain3)

leasaitheach

 

amendment n

leasú fir

amendment of a report

leasú tuarascála

 

amendment order n

ordú (fir) i gcomhair leasaithe

 

amenities npl of a

region / town

taitneamhachtaí (bain3 iol) réigiúin / baile,

fóntais (fir1 iol) réigiúin / bhaile

 

amenity centre n

ionad (fir1) taitneamhachtaí, ionad (fir1) fóntas

 

amnesty n

pardún fir1,

maithiúnas fir1

general amnesty

pardún ginearálta

 

analysis n

anailís bain2

 

ancient monument n

séadchomhartha (fir4) ársa

 

ancillary adj

coimhdeach,

cúntach aid,

fo- réim

1 ancillary powers

cumhachtaí (bain3 iol)

coimhdeacha

2 ancillary order

fo-ordú fir

3 ancillary relief

faoiseamh (fir1) cúntach

4 ancillary staff

foireann (bain2) choimhdeach

 

Anglo-Irish Agreement, the n

An Comhaontú (fir)

Angla-Éireannach

 

announce v

fógraíonn br

announces an election

fógraíonn toghchán

 

announcement n

fógra fir4

 

annual adj

bliantúil aid

on an annual basis

go bliantúil

 

annual accounts npl

cuntais (fir1 iol) bhliantúla

 

annual budget n

buiséad (fir1) bliantúil

 

annual budget cycle n

timthriall (fir3) buiséid bhliantúil

 

annual general meeting n

cruinniú (fir) ginearálta bliantúil, cruinniú (fir) cinn bhliana

 

annual report n

tuarascáil (bain3) bhliantúil

 

annul v

neamhníonn br

 

anomaly n

aimhrialtacht bain3

 

answer n

freagra fir4

 

answer v

tugann (br) freagra (ar / do)

 

antecedent order n

réamhordú fir

 

antecedent period n

réamhthréimhse bain4

 

Any Other Business n

Aon Ghnó (fir4) Eile,

Gnóithe (fir4 iol) ar Bith Eile

 

apolitical adj

neamhpholaitiúil aid

 

apologise v (to)

gabhann (br) leithscéal (le)

 

apology n

apologies pl

leithscéal fir1

 

appeal n

achomharc fir1

 

appeal v

achomharcann br

appeals against a decision

achomharcann in aghaidh breithe / cinnidh

 

appeals procedure n

nós (fir1) imeachta achomhairc

 

appear v in court

láithríonn (br) i gcúirt,

(br) os comhair na cúirte

 

appearance n

(in court)

láithreas fir1

 

appease v

ceansaíonn br

 

appeasement n

ceansú fir

 

appellant n

achomharcóir fir3

 

appendix n

appendices pl

foscríbhinn bain2

 

applaud v

(to approve)

molann br

applauds legislation

molann reachtaíocht

 

applaud v

(to clap)

tugann (br) bualadh bos

 

applause n

(approval)

moladh fir

 

applause n

(clapping)

bualadh (fir) bos

 

applicant n

iarratasóir fir3

 

application n

(formal request)

iarratas fir1

 

application n

(operation)

feidhmiú fir

the application of the law to

feidhmiú an dlí i ndáil le

 

application n

(relevance)

feidhm bain2

the application of the law to

feidhm an dlí i ndáil le

 

application form n

foirm (bain2) iarratais

 

apply v

(to bring into operation)

feidhmíonn br,

cuireann (br) i bhfeidhm,

(br) feidhm ag

applies the Act to

feidhmíonn an tAcht maidir le, cuireann an tAcht i bhfeidhm maidir le

 

apply v

(to be relevant)

baineann (br) le,

(br) feidhm ag

1 this rule applies to that order

baineann an riail seo leis an ordú sin

2 that section applies in this case

tá feidhm ag an alt sin sa

chás sin

 

apply v

(to make application)

déanann (br) iarratas

applies for

déanann iarratas ar

 

apply v the law

cuireann (br) an dlí i bhfeidhm

 

appoint v

ceapann br

 

appointed agent n

gníomhaire (fir4) ceaptha

 

appointed peer n

(lady)

bantiarna (bain4) cheaptha

 

appointed peer n

(lord)

tiarna (fir4) ceaptha

 

appointee n

duine (fir4) ceaptha

 

appointer n

ceapaitheoir fir3,

bean (bain) ceapacháin,

fear (fir1) ceapacháin

 

appointment n

(for meeting etc)

coinne bain4

appointment for a meeting

coinne le haghaidh cruinnithe

 

appointment n

(job)

ceapachán fir1

appointment to a job

ceapachán do phost / i bpost

 

apportion v

cionroinneann br

 

apportion v (blame)

leagann br (milleán) ar

apportions blame to a person

leagann milleán ar dhuine

 

apportionment n

cionroinnt bain2

 

appraisal n

breithmheas fir3,

measúnú fir

regulatory appraisal

breithmheas / measúnú rialaitheach

 

appraisal n of performance

measúnú (fir) ar chruthúnas / fheidhmíocht

 

apprentice n

printíseach fir1

 

apprenticeship n

printíseacht bain3

 

approach road n

bóthar (fir1) isteach

 

appropriate adj

cuí,

iomchuí aid

 

appropriate v

(to set apart for a special purpose)

leithreasaíonn,

leithghabhann br

appropriates money

leithreasaíonn airgead

 

appropriate v (to)

dílsíonn br (chuig)

appropriates a building to someone

dílsíonn foirgneamh chuig duine

 

appropriation n

(setting apart for special purpose)

leithreasú fir,

leithghabháil bain3

 

appropriations-in-aid npl

leithreasaí (fir1 iol) i gcabhair

 

appropriation n (to)

dílsiú fir (chuig)

appropriation of a building to someone

dílsiú foirgnimh chuig duine

 

approval n

faomhadh,

ceadú fir

 

approve v

faomhann,

ceadaíonn br

approves measures

faomhann bearta

 

arbiter n

réiteoir fir3

 

arbitrary adj

dírialta aid

 

arbitrate v

eadránann br

 

arbitration n

eadráin bain3

sent to arbitration

curtha chun eadrána

 

arbitrator n

eadránaí fir4

 

architect n

ailtire fir4

 

architects' department n

roinn (bain2) ailtireachta

 

architectural adj

ailtireachta gu mar aid

architectural engineering

innealtóireacht (bain3)

ailtireachta

 

architecture n

ailtireacht bain3

 

archive n

cartlann bain2

The National Archive

An Chartlann Náisiúnta

 

archivist n

cartlannaí fir4

 

area n

(district)

limistéar,

ceantar fir1

 

area n

(field, sphere)

réimse fir4

 

area n

(part of place used for

specific purpose)

ionad fir1,

áit bain2

 

area n

(sector of activity)

earnáil bain3

 

area n

(spacial extent)

achar fir1

 

area electoral division n

toghroinn (bain2) ceantair

 

Area of Outstanding

Natural Beauty n

Limistéar (fir1) Sáráilleachta Nádúrtha

 

area team n

foireann (bain2) limistéir

 

argument n

argóint bain2

 

arrangement n

socrú fir,

comhshocraíocht,

socraíocht bain3

 

arrears npl

riaráiste fir4

 

arrogance n

díomas,

sotal fir1

 

arrogant adj

díomasach,

sotalach aid

1 an arrogant person

 duine (fir4)

díomasach / sotalach

2 he took an arrogant view of the electorate

bhí sé díomasach leis na toghthóirí

 

arrogantly adv

go díomasach,

go sotalach

 

arterial road n

bóthar (fir1) artaireach

 

article n

(part of written document)

airteagal fir1

1 article in the Constitution

airteagal sa Bhunreacht

2 article in a treaty

airteagal i gconradh

 

article n

(written composition)

alt fir1

newspaper article

alt i nuachtán

 

articulated adj

curtha in iúl

 

articulated vehicle n

feithicil (bain2) altach

 

arts and culture centre n

ionad (fir1) ealaíon agus cultúir

 

arts policy n

beartas (fir1) ealaíon agus cultúir

 

as and when necessary

de réir mar is gá

 

ascertain v

fionnann br,

faigheann (br) amach

ascertains the facts

fionnann fírinne an scéil

 

asperity n of speech

gairge (bain4) cainte

 

asphalt

asfalt fir1

 

assemble v

(to come together)

bailíonn br,

tagann (br) le chéile

assembles for a meeting

tagann le chéile le haghaidh cruinnithe

 

assembly n

assemblies pl

tionól fir1

unlawful assembly

tionól neamhdhleathach

 

Assembly n

Tionól fir1

 

Assembly Audit Committee n

Coiste (fir4) Iniúchóireachta an Tionóil

 

Assembly Committee n

Coiste (fir4) Tionóil

 

Assembly constituency n

toghcheantar (fir1) Tionóil

 

Assembly debate n

díospóireacht (bain3) Tionóil

 

Assembly election n

toghchán (fir1) don Tionól

 

Assembly electoral region n

toghréigiún (fir1) Tionóil

 

Assembly Journal n

 Cín (bain2) Lae an Tionóil

 

Assembly Member n

Comhalta (fir4) Tionóil

 

Assembly Orders npl

Orduithe (fir iol) Tionóil

 

Assembly Procedure Committee n

Coiste (fir4) um Nós Imeachta an Tionóil

 

assent n

aontú fir

Royal Assent

Aontú na Banríona / an Rí

 

assess v

measúnaíonn br,

déanann (br) measúnú ar

 

assessment n

measúnú fir,

measúnacht bain3

1 assessment of potential (staff)

measúnú acmhainneachta (foireann)

2 assessment of property

measúnú maoine

 

assessor n

measúnóir fir3

 

assets npl

sócmhainní bain2 iol

 

assets and liabilities npl

sócmhainní (bain2 iol) agus dliteanais fir1 iol

 

assign v

sannann br (do)

 

assignment n

sannadh fir

 

assimilate v

comhshamhlaíonn br

 

assistant n

cúntóir fir3

 

assistant adj

cúnta aid

1 Assistant Secretary

 Rúnaí (fir4) Cúnta

2 Assistant Principal (Officer)

 Príomhoifigeach (fir1) Cúnta

 

assisted area n

limistéar fir1 fóirthe

 

association n

(society)

cumann fir1

 

assume v

(to presume)

toimhdíonn br,

déanann (br) talamh slán de

assumes something

toimhdíonn rud

 

assume v

(to take upon oneself)

glacann br

assumes responsibility

glacann freagracht

 

assume v office

téann (br) i mbun oifige

 

assumption n

toimhdiú fir

in regard to that assumptiom

maidir le talamh slán a dhéanamh de sin

 

assurance n

árachas fir1

assurance company

cuideachta árachais

 

assurance n

ráthaíocht bain3

gives an assurance

tugann ráthaíocht

 

asylum seeker n

iarrthóir (fir3) tearmainn

 

atmospheric pollution n

truailliú (fir) an atmaisféir

 

atomic energy n

fuinneamh (fir1) adamhach

 

attainment n

earmaise bain4

 

attend v (to)

tugann (br) aire (do)

attends to a matter

tugann aire do chúram

 

attendance n

(presence)

freastal fir1

attendance at a meeting

freastal ar chruinniú

 

attendance n

(number present)

tinreamh fir1

there was not a good attendance

ní raibh tinreamh mór i láthair

 

attendance allowance n

liúntas (fir1) freastail

 

attendant on

ag brath ar

 

attention n

aire bain4

 

attest v

fianaíonn br

attests a signature

fianaíonn síniú

 

Attorney-General n

An tArd-Aighne fir4

 

attribute n

tréith bain2

 

attribute v

sannann br (do)

 

auction sale n

díol (fir3) ar ceant

 

audacious adj

dána aid

 

audacity n

dánacht bain3

 

audio-conferencing n

clos-chomhdháil bain3

 

audio-typist n

clos-chlóscríobhaí fir4

 

audio-visual adj

closamhairc gu mar aid

 

audit n

iniúchadh fir,

iniúchóireacht bain3

1 internal audit

iniúchadh inmheánach

2 National Audit Office

 An Oifig (bain2)

Iniúchóireachta Náisiúnta

 

audit v

iniúchann br

 

Audit Commission n

Coimisiún (fir1) Iniúchóireachta

 

audit committee n

coiste (fir4) iniúchóireachta

 

audited accounts npl

cuntais (fir1 iol) iniúchta

 

auditor n

iniúchóir fir3

1 Controller and Auditor General

An tArd-Reachtaire (fir4)

Cuntas agus Ciste

2 Auditor General

An tArd-Iniúchóir (fir3)

 

auditor's report n

auditor's reports pl

tuarascáil (bain3) an iniúchóra

 

auditors' report n

auditors' reports pl

tuarascáil (bain3) na n-iniúchóirí

 

auspices npl

coimirce bain4

under the auspices of the Assembly

faoi choimirce an Tionóil

 

auspicious adj

rathúil aid

on this auspicious occasion

ar an ócáid rathúil seo

 

authenticate v

fíordheimhníonn br

 

authorise v

údaraíonn br

 

authority n

authorities pl

(power(s))

údarás fir1

 

authority n

(expert)

saineolaí fir4

leading authority

príomhshaineolaí fir4

 

automatically adv

sa ghnáthchúrsa

 

autonomous adj

uathlathach,

féinlathach aid

 

autonomy n

uathriail bain5,

cumhacht bain3

 

auxiliary staff n

foireann (bain2) chúnta

 

average n

meán fir1

 

average adj

meán- réim

 

avoidable adj

inseachanta aid

it was an avoidable delay

ba mhoill í a bhféadfaí í a sheachaint

 

award n

(academic, legal, etc)

dámhachtain bain3

 

award n

(payment)

íocaíocht bain3

 

award n

(prize)

duais bain2

 

award v a wage increase

tugann (br) ardú pá

 

award v costs

dámhann (br) costais

 

award v damages

dámhann (br) damáistí

 

aware adj

is the Minister aware of that?

an bhfuil an tAire ar an eolas faoi sin?

 

'aye’ lobby n

na daoine (fir4 iol) atá ar son rúin / tairisceana / ‘Tá’

 

‘ayes’ npl

lucht ‘Tá’

the ‘ayes’ have it

ag 'Tá' atá sé